Quản lý kho

Tính chuyên nghiệp trong tổ chức quản lý nghiệp vụ kho hàng góp phần hỗ trợ các khâu lập kế hoạch, lập mô hình dự trữ, mô hình tiêu thụ, đồng thời giúp giảm thiểu chi phí kho bãi, có quyết định kịp thời đối với hàng chậm luân chuyển trong kho bãi. Nhân viên Quản lý kho hàng tập trung giải quyết các nghiệp vụ bố trí, định vị kho, sắp xếp hàng hóa; các phương thức bảo quản hàng hóa, quy trình hóa nghiệp vụ nhập, xuất, và tổ chức quản lý sổ sách hàng hóa trong kho bãi.

Banner-quan-ly-kho-hang
Trang chủ Ngành nghề Quản lý kho

Không có công việc nào cho lĩnh vực Quản lý kho

Tìm kiếm công việc

Bài viết chia sẻ

Copyright @ 2018 Total Business Support
WordPress Themes