Quản lý kho

Tính chuyên nghiệp trong tổ chức quản lý nghiệp vụ kho hàng góp phần hỗ trợ các khâu lập kế hoạch, lập mô hình dự trữ, mô hình tiêu thụ, đồng thời giúp giảm thiểu chi phí kho bãi, có quyết định kịp thời đối với hàng chậm luân chuyển trong kho bãi. Nhân viên Quản lý kho hàng tập trung giải quyết các nghiệp vụ bố trí, định vị kho, sắp xếp hàng hóa; các phương thức bảo quản hàng hóa, quy trình hóa nghiệp vụ nhập, xuất, và tổ chức quản lý sổ sách hàng hóa trong kho bãi.

Banner-quan-ly-kho-hang
Trang chủ Ngành nghề Quản lý kho

Không có công việc nào cho lĩnh vực Quản lý kho

Tìm kiếm công việc

Bài viết chia sẻ

300-101 100-105 200-355 210-060 300-080 300-208 CGEIT PMP 74-678 70-410 77-427 CQA 642-732 70-494 70-486 642-996 70-331 010-151 ICBB 210-455 400-351 M70-201 642-999 EX200 70-533 199-01 350-018 LX0-103 101 810-403 DEV-401 700-039 70-341 70-488 70-247 70-383 CCA-500 MB6-703 200-310 CBAP 300-115 70-465 102-400 1Z0-599 70-462 JN0-360 300-70 200-601 400-201 1V0-601 400-051 642-998 ADM-201 NSE4 IIA-CGAP 640-878 700-505 1Z0-808 101-01 642-747 VCS-273 2V0-621

Copyright @ 2017 Total Business Support